Algemene voorwaarden

1) Geldigheidsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna genoemd “AV") van Thomas Prinz GmbH (hierna genoemd “Verkoper”), gelden voor alle overeenkomsten over del vering van goederen die een gebruiker in de zin van § 1 lid 1 Z 2 KSchG of § 13 BGB of ondernemer in de zin van § 1 lid 2 KSchG of § 14 BGB (hierna genoemd “Klant”) met de verkoper betreffende goederen in zijn online winkel van de verkoper aanbiedt, inclusief vouchers. Hiermee wordt de betrokkenheid van de eigen voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Voor overeenkomsten over de levering van tickets geldt deze AGB overeenkomstig, voor zover niet uitdrukkelijk iets afwijkend geregeld is. Hierbij regelt deze AGB alleen de verkoop van tickets voor bepaalde, in de artikelbeschrijving van de verkoper nader gespecificeerde evenementen en niet de uitvoering van deze evenementen. Is de verkoper ook niet tegelijk de organisator, dan is hij niet aansprakelijk voor de goede uitvoering van het evenement, waarvoor alleen de desbetreffende organisator verantwoordelijk is.

1.3 Consument in de zin van deze AGB is iedere natuurlijk persoon die een rechtshandeling voor doeleinden afsluit, waarvoor de rechtshandeling geen deel uit maakt van de werking van uw bedrijf (zie § 1 Abs 1 Z 2 KSchG) of ieder natuurlijk persoon die een rechtshandeling voor doeleinden afsluit, die grotendeels niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteit (zie § 13 BGB). Ondernemer in de zin van deze AGB is een natuurlijk of juridisch persoon of een juridisch partnerschap, waarvoor de rechtshandeling voor het bedrijven van uw onderneming behoort (§ 1 Abs 1 Z 1 KSchG) of een natuurlijk of juridisch persoon of een juridisch partnerschap die bij het afsluiten van een rechtshandeling in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit handelt (zie § 14 BGB).

2) Contractafsluiting

2.1 De productbeschriijvingen in de online winkel van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de zijde van de verkoper, maar dienen voor levering van een binden aanbod door de klant.

2.2 De klant kan het aanbod via het online bestelformulier indienen dat geïntegreerd is in de online winkel van de verkoper. Daarbij geeft de klant, nadat hij de gekozen goederen in de virtuele winkelwagen gelegd en het elektronisch bestelproces doorlopen heeft, door op de knop te klikken die het bestelproces voltooit ("Bestelling met kosten") een wettelijk bindende overeenkomst met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje. Verder kan de klant de aanbieding ook telefonisch, per fax, per e-mail, met de post of via het online contactformulier aan de verkoper voorleggen.

2.3 De klant ontvangt onmiddellijk na het bestelproces een geautomatiseerde ontvangstbevestiging van de bestelling. De verkoper kan de aanbieding van de klant binnen vijf dagen in ontvangst nemen, Indien hij de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) overhandigd, waarbij tot nu toe de toegang van de orderbevestiging bij de klant maatgevend is, of Indien hij de klant de besteld goederen levert, waarbij tot nu toe de toegang van de goederen bij de klant maatgevend is, of indien hij de klant na afgifte van deze bestelling tot betaling oproept. Zijn er verschillende van de bovengenoemde alternatieven. komt de overeenkomst op dat moment tot stand, waarin een van de bovengenoemde alternatieven als eerste optreedt. De termijn voor het accepteren van het aanbod begint te lopen op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt met de afloop op de vijfde dag, die volgt op de verzending van het aanbod. Aanvaardt de verkoper het aanbod van de klant binnen bovengenoemde termijn niet, dan geldt dit als weigering van het aanbod met gevolg, dat de klant niet meer aan zijn intentieverklaring gebonden is.

2.4 Bij het indienen van een aanbod via het online-bestelformulier van de verkoper wordt de contracttekst is van de verkoper opgeslagen en de klant na het versturen van zijn bestelling naast de voorliggende AGB in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) toegezonden. aanvullend wordt de contracttekst op de internetpagina van de verkoper gearchiveerd en kan door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligd klantaccount onder invoeren van de overeenkomstige inloggegevens gratis opgeroepen worden, voor zover de klant voordat hij zijn bestelling verstuurt een klantaccount in de online shop van de verkoper aangemaakt heeft.

2.5 Voordat de bestelling wordt geplaatst via het online bestelformulier van de verkoper kan de klant mogelijke invoerfouten herkennen door zorgvuldig lezen van de informatie die op het scherm wordt weergegeven. Een effectief technische middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan hierbij de vergrotingsfunctie van de browser zijn, die wordt gebruikt om de weergave op het scherm te vergroten. De klant kan zijn gegevens invoeren als onderdeel van het elektronische bestelproces zo lang via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren, tot hij de button aanklikt voor het afsluiten van het bestelproces ("bestellen met kosten”).

2.6 Voor het sluiten van het contract is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.7 De bestelafwikkeling en opnemen van contact vinden in de regel per e-mal en automatische bestelafwikkeling plaats. De klant moet ervoor zorgen, dat de door hem opgegeven e-mailadres voor het afwikkelen van de bestelling klopt, zo dat onder dit adres de door de verkoper verzonden e-mails ontvangen kunnen worden. In het bijzonder moet de klant ervoor zorgen bij het gebruik van SPAM-filters, dat alle e-mails verzonden door de verkoper of door hem door derden in opdracht van de bestelafwikkeiing kunnen worden afgeleverd.

2.8 Bij een bestelling van alcoholische dranken bevestigd de klant met het sturen van de bestelling, dat hij de wettelijke vereiste minimumleeftijd bereikt heeft en zet zich in om ervoor te zorgen, dat hij of een door hem geautoriseerde volwassene de goederen in ontvangst mag nemen.

3a) Recht van afstand voor consument met woonplaats in Oostenrijk

3a.1 Klanten, die consument zijn in de zin van KschG, hebben het recht binnen veertien dagen de overeenkomst zonder opgaaf van redenen op te zeggen (vanaf aanvaarding van de overeenkomst door de verkoper volgens punt 2.3). De opzegtermijn bedraagt 14 dagen gerekend vaan de dag, waarop de klant of een door de klant benoemde derde, die niet als vervoerder actieve derde partij optreedt, de eigendom van de goederen heeft verkregen. Heeft de klant meer goederen in het kader van dezelfde bestelling besteld, die apart geleverd worden, met de dag waarop de klant of een door de klant benoemde derde, die niet als vervoerder actieve derde partij optreedt, de eigendom van de laatst geleverde artikelen verkrijgt. Om het recht van afstand uit te oefenen, moet de klant de verkoper over zijn beslissing, van terugtrekking uit de overeenkomst, door middel van een duidelijke verklaring informeren (in vrije vorm, bijv. brief, fax, e-mail). De klant kan hiervoor het bijgevoegde (bijlage /1) en ook via www.prinz.cc op te roepen model opzegformulier gebruiken, wat echter niet verplicht is. Om de opzegtermijn te halen, volstaat het dat de klant de kennisgeving van de uitoefening van het recht op afstand verzendt voordat de opzegtermijn is verstreken. De kennisgeving van opzegging moet worden gestuurd naar:

Thomas Prinz GmbH, Ziegelbachstraße 9, 6912 Hörbranz
e-mail: schnaps@prinz.cc
Telefax: +43 5573 8220329

3a.2 Als de klant zich uit deze overeenkomst terugtrekt, moet de klant alle betalingen, die hij van de klant ontvangen heeft, onmiddellijk terugbetalen en ten laatste binnen veertien dagen gerekend vanaf het moment waarop de kennisgeving van de terugtrekking van de klant uit deze overeenkomst door de verkoper ontvangen is. Voor deze terugbetaling moet de verkoper dezelfde betalingsmiddel gebruiken, dat de klant bij de oorspronkelijk transactie gebruikt heeft, tenzij met de klant nadrukkelijk iets anders overeen werd gekomen; de terugbetaling wordt in geen geval aan de klant in rekening gebracht. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de consument.

3a.3 De klant heeft geen recht van afstand bij goederen die verzegeld geleverd werden en redenen van gezondheidsbescherming of vanwege hygiënische redenen niet voor retourzending geschikt zijn, voor zover hun verpakking na levering is verwijderd (§ 18 Lid 1 Z 5 FAGG). Er is ook geen recht van afstand voor overeenkomsten voor het verlenen van diensten in combinatie met vrijetijdsactiviteiten, wanneer de overeenkomst voor het verlenen een specifieke termijn of periode bevat. Daarnaast is een recht van afstand ook uitgesloten bij overeenkomsten die de verkoop van tickets voor geplande vrijetijdsevenementen als onderwerp hebben (§ 18 Lid 1 Z 10 FAGG).

3b) Herroepingsrecht voor consument met woonplaats in Duitsland

3b.1 Klanten, die consument zijn in de zin van BGB, hebben het recht binnen veertien dagen deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen op te zeggen (vanaf aanvaarding van de overeenkomst door de verkoper volgens punt 2.3). De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen gerekend vaan de dag, waarop de klant of een door de klant benoemde derde, die niet als vervoerder actieve derde partij optreedt, de eigendom van de goederen heeft verkregen. Heeft de klant meer goederen in het kader van dezelfde bestelling besteld, die apart geleverd worden, met de dag waarop de klant of een door de klant benoemde derde, die niet als vervoerder actieve derde partij optreedt, de eigendom van de laatst geleverde artikelen verkrijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de verkoper over zijn beslissing, van het herroepen van de overeenkomst, door middel van een duidelijke verklaring informeren (in vrije vorm, bijv. brief, fax, e-mail). De klant kan hiervoor het bijgevoegde (bijlage /2) en ook via www.prinz.cc op te roepen model herroepingsformulier gebruiken, wat echter niet verplicht is. Om het herroepingsrecht te halen, volstaat het dat de klant de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. De kennisgeving van herroeping moet worden gestuurd naar:

Thomas Prinz GmbH, Heuriedweg 30, 88131 Lindau
E-Mail: schnaps@prinz.cc
Telefax: +43 5573 8220329

3b.2 Als de klant deze overeenkomst herroept, moet de klant alle betalingen, die hij van de klant ontvangen heeft, onmiddellijk terugbetalen en ten laatste binnen veertien dagen gerekend vanaf het moment waarop de kennisgeving van herroeping van de klant uit deze overeenkomst door de verkoper ontvangen is. Voor deze terugbetaling moet de verkoper dezelfde betalingsmiddel gebruiken, dat de klant bij de oorspronkelijk transactie gebruikt heeft, tenzij met de klant nadrukkelijk iets anders overeen werd gekomen; de terugbetaling wordt in geen geval aan de klant in rekening gebracht. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de consument.

3b.3 De klant heeft geen herroepingsrecht bij goederen die verzegeld geleverd werden en redenen van gezondheidsbescherming of vanwege hygiënische redenen niet voor retourzending geschikt zijn, voor zover hun verpakking na levering is verwijderd (§ 312g Lid 2 Z 3 BGB). Er is ook geen herroepingsrecht voor overeenkomsten voor het verlenen van diensten in combinatie met vrijetijdsactiviteiten, wanneer de overeenkomst voor het verlenen een specifieke termijn of periode bevat. Daarnaast is een herroepingsrecht ook uitgesloten bij overeenkomsten die de verkoop van tickets voor geplande vrijetijdsevenementen als onderwerp hebben (§ 312g Lid 2 Z 9 BGB).

4) Prijzen en Betalingsvoorwaarden

4.1 Voor zover uit de productbeschrijving van de verkoper niet anders resulteert, gaat het bij de vermelde prijzen om totaalprijzen die de wettelijke btw bevatten. Eventueel extra bezorg- en verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijving apart vermeld.

4.2 Bij leveringen in landen buiten de Europese Unie kan in individuele gevallen extra kosten met zich meebrengen, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en voor rekening van de klant zijn. Hiervoor tellen bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. overboekingskosten, wisselkoerskosten) of heffingen invoerrechten resp. belastingen (bijv. douane). Dergelijke kosten kunnen zich ook voordoen in verband met de overboeking als de levering niet wordt gedaan naar een land buiten de Europese Unie, maar de klant betaalt vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsmogelijkheid/heden wordt/worden aan de klant in de online shop van de verkoper direct aan het begin van het bestelproces medegedeeld.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 De levering van goederen vindt plaats door verzending naar het door de klant opgegeven bezorgadres, voor zover niets anders overeengekomen is. Bij het afhandelen va de transactie is de in de bestelafwikkeling van de verkoper vermelde bezorgadres maatgevend.

5.2 Stuurt het expeditiebedrijf de verstuurde goederen weer terug nar de verkoper, omdat een levering bij de klant niet mogelijk was, zijn de kosten voor de klant voor de mislukte verzending. Dit geld niet, als de klant voor de omstandigheid, die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid, niet verantwoordelijk is of als hij tijdelijk voor ontvangst van de aangeboden dienst verhinderd was, tenzij, de verkoper hem de dienst een vooraf redelijke tijd had aangekondigd. Verder geld dit met het oog op de kosten voor retourzending niet, als de klant zijn recht op afstand of herroepingsrecht effectief uitoefent. Voor de retour verzendkosten geldt bij effectieve uitoefening van het recht op afstand of herroepingsrecht door de klant, de in de instructie recht op afstand of instructie herroepingsrecht (zie punt 3a.2 en punt 3b.2) van de verkoper hiervoor betreffende regeling.

5.3 Bij het zelf afhalen informeert de verkoper de klant eerst hierover per-mail, dat de door hem bestelde goederen gereed staan om af te halen. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant de goederen na afspraak met de verkoper op kantoor bij de verkoper afhalen. In dit geval worden geen verzendkosten berekend.

5.4 Vouchers worden als volgt aan de klant verstrekt:

  • via download
  • via e-mail
  • over de post

5.5 Tickets worden als volgt aan de klant verstrekt:

  • over de post

6) Eigendomsrecht

Als de verkoper aan vooruitbetaling doet, behoudt hij het eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs en alle daarmee verband houdende kosten en uitgaven volledig zijn betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (Garantie)

7.1 Als het gekochte artikel defect is, gelden de wettelijke garantievoorschriften.

7.2 De klant wordt verzocht, bij de bezorger een klacht in te dienen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele garantieclaims

8) Bijzondere voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant

8.1 Indien de verkoper volgens de inhoud van de overeenkomst naast de levering van de goederen ook de verwerking van de goederen of hun verpakking volgens bepaalde eisen van de klant verschuldigd is, moet de klant de exploitant alle voor verwerking benodigde inhoud, zoals teksten, foto's of grafieken in de door de exploitant gespecificeerde bestandsformaten, formatteringen, foto- en bestandsgrootte ter beschikking te stellen en hem de hiervoor noodzakelijke gebruiksrechten te verlenen. De klant is als enige verantwoordelijk voor de verstrekking en verwerving van rechten op deze inhoud. De klant verklaart en neemt de verantwoordelijkheid hiervoor, dat hij het recht heeft om de aan de verkoper verstrekte inhoud te gebruiken. Hij zorgt er met name voor, dat hierdoor geen rechten van derden worden geschonden, met name auteursrechten, handelsmerken en persoonlijke rechten.

8.2 De klant ontslaat de verkoper van claims van derden, die deze in verband met een schending van zijn rechten door contractueel gebruik van de inhoud van de klant door de verkoper hiertegen in kan opkomen. De klant draagt ook de kosten van de noodzakelijke rechtsverdediging, inclusief alle gerechtelijke en advocaatkosten tegen het wettelijke tarief. Dit is niet van toepassing, als de wetsovertreding door de klant niet te verantwoorden is. De klant is verplicht, de verkoper in het geval van een beroep door derden onmiddellijk, naar waarheid en volledig alle informatie ter beschikking te stellen, die voor de controle van de claim en een verdediging noodzakelijk zijn.

8.3 De verkoper behoudt zich het recht voor, verwerkingsopdrachten te weigeren, als de klant hiervoor verstrekte inhoud in strijd met wettelijke of officiële verboden of in strijd met gewoon fatsoen handelt. Dit geldt met name voor het aanbieden van anticonstitutionele, racistische, vreemdelingenhaat, discriminerende, beledigende, door jongeren in gevaar gebrachte en/of geweldverheerlijkende inhoud.

9) Inwisselen van actiebonnen

9.1 Tegoedbonnen die door de verkoper in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur gratis verstrekt worden en die door klanten niet gekocht kunnen worden (hierna genoemd “Actiebonnen"), kunnen alleen in de online shop van de verkoper en alleen in de vermelde actieperiode ingewisseld worden.

9.2 Afzonderlijke producten kunnen worden uitgesloten van de vouchercampagne, voor zover zich een overeenkomstige beperking van de inhoud van de actiebon geldt.

9.3 Actiebonnen kunnen alleen voor afronding van het bestelproces ingewisseld worden. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

9.4 Per bestelling kan slechts één actiebon ingewisseld worden.

9.5 De waarde van de goederen moet minimaal overeenkomen met het bedrag van de actiebon. Het resterende krediet wordt door de verkoper niet terugbetaald.

9.6 Als de waarde van de actiebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan als compensatie van het verschil een van de andere door de verkoper aangeboden betalingsmethoden geselecteerd worden.

9.7 Het tegoed van een actiebon wordt niet contant of met rente uitbetaald.

9.8 De actiebon wordt niet terugbetaald, als de klant alle of een deel van betaalde goederen met de actiebon in het kader van zijn wettelijke recht op afstand of herroepingsrecht teruggeeft.

9.9 De actiebon is overdraagbaar. De verkoper kan een bevrijdende werking aan de betreffende eigenaar verlenen, die de actiebon in de online shop van de verkoper inwisselt. Dit is niet van toepassing, als de verkoper op de hoogte is van of grove nalatigheid van de ongeschiktheid, de arbeidsongeschiktheid of het ontbreken van toestemming van de betreffende eigenaar te vertegenwoordigen.

10) Inwisselen van cadeaubonnen

10.1 Bonnen die via de online shop van de verkoper gekocht kunnen worden (hierna genoemd “Cadeaubonnen”), kunnen alleen in de online shop van de verkoper ingewisseld worden, tenzij niets anders op de bon vermeld is.

10.2 Cadeaubonnen en resterend tegoed van cadeaubonnen zijn tot het einde van het derde jaar na het jaar van aankoop inwisselbaar. Resterend tegoed wordt op de vervaldatum bijgeschreven op de klant.

10.3 Cadeaubonnen kunnen alleen voor afronding van het bestelproces ingewisseld worden. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

10.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon ingewisseld worden.

10.5 Cadeaubonnen kunnen alleen voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van andere cadeaubonnen gebruikt worden.

10.6 Als de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan als compensatie van het verschil een van de andere door de verkoper aangeboden betalingsmethoden geselecteerd worden.

10.7 Het tegoed van een cadeaubon wordt niet contant of met rente uitbetaald.

10.8 De cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan een liberatoire werking aan de betreffende eigenaar verlenen, die de cadeaubon in de online shop van de verkoper inwisselt. Dit is niet van toepassing, als de verkoper op de hoogte is van of grove nalatigheid van de ongeschiktheid, de arbeidsongeschiktheid of het ontbreken van toestemming van de betreffende eigenaar te vertegenwoordigen.

10.9 Het tegoed wordt, als de klant alle of een deel van betaalde goederen met de cadeaubon in het kader van zijn wettelijke recht op afstand of herroepingsrecht teruggeeft, opnieuw als cadeaubon teruggegeven. Indien de tegen betaling verkregen cadeaubon, zonder gebruik, in het kader van de wettelijke recht op afstand of herroepingsrecht wordt teruggegeven, wordt aan de klant de aankoopprijs van deze cadeaubon terugbetaald.

11) Toepasselijk recht

Voor alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen geldt, bij klanten met woonplaats in Oostenrijk het Recht van de Republiek Oostenrijk, bij klanten met woonplaats in Duitsland het Recht van de Bondsrepubliek Duitsland, elk met uitsluiting van de wetten op de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen zover van toepassing, als niet de verleende bescherming wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat, waarin de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

12) Bevoegd rechtsgebied

Exclusief bevoegd rechtsgebied bij rechtshandeling met bedrijven iSd § 1 Lid 1 Z 1 KSchG of § 14 BGB is het hoofdkantoor van de verkoper in 6912 Hörbranz.

13) Alternatieve geschillenregeling

13.1 De Europese Commissie biedt op het internet een platform aan voor online geschillenbeslechting via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Dit platform dient als aanspreekpunt voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting die voortvloeien uit online verkoop- of servicecontracten.

13.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenregeling voor een Geschillencommissie voor consumenten.

14) Slotbepalingen

Mochten individuele bepalingen van deze AV in strijd zijn met de toepasselijke marktregels of de AV geen overeenkomstige regelingen bevatten, geldt, behalve naar consumenten toe iSd § 1 Lid 1 Z 2 KSchG of § 13 BGB, elke regeling zoals overeengekomen, die het beste overeenkomt met de geldende marktregels. Mocht een bepaling van deze AV ineffectief of onuitvoerbaar zijn/worden, dan laat dit de rest van deze AV onverlet. Op de plaats van de ineffectieve of onuitvoerbare bepaling treedt, behalve bij consumenten iSd § 1 Lid 1 Z 2 KSchG of § 13 BGB, een effectieve of uitvoerbare bepaling, die de ineffectieve of onuitvoerbare juridisch en economisch het dichtst in de buurt komt.